There are no translations available.

Hiszpania

hiszpania_flaga_tlumaczenia

Hiszpania, oficjalnie Królestwo Hiszpanii to najwi?ksze z trzech pa?stw po?o?onych na Pó?wyspie Iberyjskim. Na zachodzie Hiszpania graniczy z Portugali?, na po?udniu z nale??cym do Wielkiej Brytanii Gibraltarem, oraz przez Ceut? i Melill? z Marokiem. Na pó?nocy, przez Pireneje, kraj graniczy z Francj? i Andor?.

W sk?ad Hiszpanii wchodz? tak?e Baleary na Morzu ?ródziemnym, Wyspy Kanaryjskie na Oceanie Atlantyckim i liczne niezamieszkane wyspy po ?ródziemnomorskiej stronie Cie?niny Gibraltarskiej, zwane plazas de soberanķa, takie jak Chafaryny, Alborįn czy Perejil.

J?zykiem urzedowym jest hiszpanski (kastylijski) lokalnie tak?e katalo?ski, oksyta?ski, baskijski i galisyjski.

Hiszpania jest dziedziczn? monarchi? parlamentarn?. Królem jest Juan Carlos I z dynastii Burbonów. Wst?pi? na tron w 1975 roku po ?mierci genera?a Francisco Franco. Jego nastepca jest ksi??? Filip Burbon.

Jan Karol I Burbon
jan_karol_burbon_hiszpanski

Hiszpania jest podzielona na 17 wspólnot autonomicznych, które ciesz? si? du?? autonomi? (g?ównie w kwestiach szkolnictwa, podatków, itd.) oraz dwa miasta autonomiczne (Ciudad Autónoma).

mapa_hiszpanii

 

 • Andaluzja (Andalucķa)
 • Aragonia (Aragón)
 • Asturia (Asturias)
 • Baleary (Islas Baleares)
 • Estremadura (Extremadura)
 • Galicia (Galicia)
 • Kantabria (Cantabria)
 • Kastylia-La Mancha (Castilla La Mancha)
 • Kastylia-León (Castilla y León)
 • Katalonia (Cataluna)
 • Kraj Basków (Paķs Vasco)
 • La Rioja (La Rioja)
 • Madryt (Madrid)
 • Murcja (Murcia)
 • Nawarra (Navarra)
 • Walencja (Valencia)
 • Wyspy Kanaryjskie (Islas Canarias)
 • Ceuta (Ceuta)
 • Melilla (Melilla)

Podzia? na Comunidades ma swoje odbicie historyczne - wi?kszo?? z obecnych "regionów" by?a kiedy? niezale?nymi królestwami. Integraln? cz??? Hiszpanii stanowi? tzw. hiszpa?skie posiad?o?ci w Afryce Pó?nocnej. Wspólnoty autonomiczne dziel? si? na 50 prowincji.

Gospodarka

Do lat sze??dziesiatych ubieg?ego stulecia Hiszpania by?a jednym z najubo?szych krajów Europy. Masowy nap?yw turystów spowodowa? wielki wzrost inwestycji i nap?yw kapita?u zagranicznego, który wzmóg? si? jeszcze po przyst?pieniu do Unii Europejskiej.

Hiszpania by?a przez ostatnie pó? wieku jednym z najszybciej rozwijaj?cych si? gospodarczo pa?stw Europy. W 2001 r. PKB wyniós? 662 mld euro, czyli 16,5 tys. euro na mieszka?ca. Hiszpania upora?a si? w ostatnich latach ze zmor?, jak? by?a znaczna inflacja (od r. 1990 spad?a z ponad 9% do ok.2,5-3% obecnie) i masowym bezrobociem (obecnie ponad 11% wobec 21,6% w 1978 r.).

Hiszpania jest znacz?cym uczestnikiem handlu zagranicznego, wielkie banki maj? swe siedziby g?. w Madrycie, Bilbao, Barcelonie i Walencji.

Przemys?

Najwa?niejsz? ga??zi? gospodarki jest wysoko rozwini?ty przemys?, zgrupowany w kilku wielkich okr?gach. Hiszpania jest wa?nym producentem samochodów osobowych i ci??arowych (Barcelona i Lleida, Walencja, Madryt, Valladolid, A Coruna). Kilka wielkich koncernów ulokowa?o tutaj swoje zak?ady (VW, grupa PSA, Ford). Produkcja samochodów osobowych wynios?a ponad 1,9 mln sztuk (2000). W Walencji, Bilbao, Barcelonie, Kadyksie oraz A Coruni s? du?e stocznie. Rozwini?ty jest przem. metalurgiczny (huty w Oviedo, Gijon, El Ferrol de Caudillo ko?o Bilbao i in.), w Asturii kopalnie w?gla. Ró?norodny przem. elektrotechn. (sprz?t gosp. domowego, komputery, pó?przewodniki) rozwin?? si? w wi?kszych miastach (np. Barcelona, Madryt, Sewilla, Malaga). Dzi?ki importowi paliw p?ynnych oraz znacznym zasobom energii wodnej Hiszpania produkuje ok. 185 TWh energii elektrycznej (4,612 kWh na mieszka?ca). Wielkim atutem jest rozwini?ty przemys? w?ókienniczy, a nade wszystko rolno-spo?ywczy (prod. cukiernicza, wina - ponad 34 mln hl (czwarte miejsce w ?wiecie - konserw rybnych itp.) rozrzucony po ca?ym kraju.

Rolnictwo

W rolnictwie dominuj?c? rol? odgrywa hodowla byd?a, trzody i drobiu na rozleg?ych pastwiskach Kastylii, Asturii czy Estremadury), a tak?e uprawa winoro?li, zbó?, oliwek oraz owoców cytrusowych. Lasy (g?ównie w regionach górskich) dostarczaj? drewna i owoców le?nych.

Rybo?ówstwo

Donios?e znaczenie posiada rybo?ówstwo (1,4 mln ton ryb), zw?aszcza na wybrze?u atlantyckim - A Coruna w Galicii, Jerez de la Frontera w Andaluzji, ale tak?e Mįlaga.

Komunikacja

Sie? komunikacyjna Hiszpanii uleg?a znacz?cym przeobra?eniom po II wojnie ?wiatowej, dzi?ki dewizom nap?ywaj?cym od turystów zagranicznych. Drogi licz? ogó?em ponad 326 tys. km - 64,5 km na 100 km2 powierzchni. Wielki post?p zanotowano w budowie nowoczesnych magistral obs?uguj?cych narastaj?cy ruch turystyczny - w po?owie 2001 r. by?o w Hiszpanii ponad 4,7 tys. km autostrad i 6,5 tys. km dróg ekspresowych. Hiszpania jest krajem wysoko zmotoryzowanym - w tym samym czasie by?o ponad 14,7 mln samochodów osobowych (36,7 pojazdów na 100 mieszkanców) oraz ponad 1,8 mln ci??arowych. D?ugo?? linii kolejowych wynios?a 12,6 tys. km, w tym 7,5 tys. km linii zelektryfikowanych. Najwa?niejsze porty morskie: Algeciras, Kadyks, Walencja, Barcelona, Bilbao, A Coruna. Bezprecedensowy rozwój nast?pi? w dziedzinie przewozów lotniczych. Madryt jest jednym z najwa?niejszych portów lotniczych w Europie, inne wa?niejsze lotniska znajduj? si? w Barcelonie, Palmie (Majorka), Sewilli, Walencji, Santa Cruz de Tenerife (Wyspy Kanaryjskie), Bilbao.

TURYSTYKA

Burzliwa historia, która pozostawi?a ?lad w postaci niezliczonych zabytków i przebogatych muzeów oraz najcieplejszy klimat na kontynencie sprzyjaj? masowej turystyce, która stanowi jeden z filarów gospodarki przysparzaj?cy znacznych dochodów - w 2001 r. ponad 47 mld. euro. Liczba turystów zagranicznych odwiedzaj?cych Hiszpani? wynios?a prawie 71 mln, którzy wypoczywali g?ównie na wybrze?u ?ródziemnomorskim (Costa de la Luz - Costa del Sol - Costa Blanca - Costa del Azahar - Costa Dorada - Costa Montanesa - Costa Vasca - Costa Verde - Rias Altas - Rias Bajas), na Balearach i Wyspach Kanaryjskich oraz zwiedzali hiszpa?skie miasta i muzea - Toledo, Madryt, Barcelona, Sewilla, Salamanka i inne. O?rodkiem pielgrzymkowym o europejskiej s?awie jest Santiago de Compostela. Z dochodów z turystyki sfinansowano budow? dróg oraz przemys? lokalny.

GALERIA

madryt_plaza_mayor_hiszpa?ski hiszpania_royal_palace_tlumaczenia_kraków
Madrid: Plaza Mayor Madrid: Royal Palace - Plaza de la Armerķa
hiszpania_plaza_de_oriende Royal_Palace_Hiszpania
Madrid: Plaza de Oriente Madrid: Palace of Communications and Cibeles fountain
Palace of communications hiszpania cathedral mardyt hiszpania t?umaczenia
Madrid: Palace of Communications - central post office Madrid: Cathedral of Nuestra Senora de la Almudena - patroness of Madrid
Puerta_de_Alcala Palace_of_the_Senate_Madrit
Madrid: Puerta de Alcalį - Plaza de la Independencia Madrid: Palace of the Senate
Villamartin_hiszpania Valencia_Hiszpanski_t?umacz
Villamartķn - Rider performing a Spin Up, Horse training centre Valencia - The Hemispheric and Palace of the Arts
Valencia_Plaza Torres_de_Serranos_Valencia
Valencia: Plaza de Ayuntamiento Valencia Torres de Serranos - the entrance to the old city
Toledo_biuro_t?umacze? Gibraltar
Toledo Gibraltar
Gibraltar_2  
Gibraltar  

Zaufali nam

 • zaufali_nam1.png
 • zaufali_nam2.png
 • zaufali_nam3.png

 
menu strony
 

Nasi klienci

Tanie tlumaczenia Krakow

promocja biuro tlumaczen krakow

Kontakt


Ta strona u?ywa plików cookies. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na u?ywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przegl?darki. Co to są ciasteczka?