There are no translations available.

NIEMCY

flaga_niemiec

Niemcy pa?stwo po?o?one w Europie ?rodkowej, b?d?ce cz?onkiem Unii Europejskiej, Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE), G8 oraz NATO. Niemcy maj? dost?p do Morza Ba?tyckiego i Morza Pó?nocnego. Stolica to Berlin (przed przy??czeniem NRD-Bonn, obecnie nosz?ce tytu? miasta federalnego). Po?o?one w ?rodkowej Europie pomi?dzy Morzem Pó?nocnym i Morza Ba?tyckiego na pó?nocy a Alpami na po?udniu. Granicz? na pó?nocy z Dani?, na wschodzie z Polsk?, na po?udniowym wschodzie z Czechami, na po?udniu z Austri? i Szwajcari?, a na zachodzie z Francj?, Luksemburgiem, Belgi? i Holandi?. Najwy?szy szczyt Zugspitze (2962 m n.p.m.) w Bawarii.

J?ZYK

J?zykiem urz?dowym jest niemiecki, ponadto u?ywany jest du?ski, fryzyjski, serbo-?u?ycki. Niemiecki nale?y do du?ej grupy j?zyków germa?skich i spokrewniony jest z du?skim, szwedzkim, norweskim holenderskim oraz angielskim. Na terenie ca?ego kraju wyst?puj? liczne dialekty. To w?a?nie dialekt u wi?kszo?ci Niemców zdradza, z którego regionu pochodz?: gdyby Meklemburczyk i Bawarczyk próbowali ze sob? rozmawia? pos?uguj?c si? wy??cznie dialektem, to najprawdopodobniej by?oby im bardzo trudno si? zrozumie?. J?zyk niemiecki jest najbardziej rozpowszechnionym j?zykiem w Europie, jest on mow? ojczyst? dla oko?o 110 mln osób. J?zyka tego jako ojczystego (poza obszarem Niemiec) u?ywa si? w Austrii, Liechtensteinie, cz??ci Szwajcarii, Po?udniowym Tyrolu (W?ochy), Alzacji (Francja), niektórych regionach Belgii i w Luksemburgu. W?ród najcz??ciej przek?adanych j?zyków, niemiecki plasuje si? na trzecim miejscu - zaraz po angielskim i francuskim. Promocj? j?zyka i kultury niemieckiej na ?wiecie zajmuj? si? liczne instytuty, a w?ród nich, intensywnie wspierany przez niemieckie ministerstwo spraw zagraniczncznych, Goethe-Institut.

USTRÓJ POLITYCZNY NIEMIEC

Stolic? federaln? jest Berlin, gdzie jest siedziba rz?du federalnego (Bundesregierung), jednak cz??? ministerstw znajduje si? w Bonn. Cz??? centralnych urz?dów mie?ci si? w innych miastach, m.in. Karlsruhe i Norymberdze. System polityczny Niemiec jest zorganizowany w oparciu o konstytucj? (Verfassung), któr? jest Ustawa Zasadnicza Niemiec (Grundgesetz) wed?ug zasady podzia?u w?adz (Gewaltenteilung).

G?ow? pa?stwa jest prezydent federalny, wybierany przez Zgromadzenie Narodowe (z?o?one z Bundestagu i Bundesratu - przedstawicieli krajów zwi?zkowych) na pi?cioletni? kadencj?.

merkel_kanclerz

Szefem rz?du jest kanclerz federalny

Angela Dorothea Merkel

Obecne frakcje w rz?dzie to:

  • SPD
  • CDU/CSU
  • Zwi?zek 90/Zieloni
  • FDP
  • Die Linkspartei.

PRZEMYS?

Niemcy, mimo obecnych problemów gospodarczych, wci?? znajduj? si? na trzecim miejscu w?ród najwi?kszych pot?g gospodarczych ?wiata.

Do najlepiej rozwini?tych ga??zi przemys?u nale??: przemys? elektromaszynowy, rafineryjny, energetyczny oraz hutniczy i chemiczny. Na ca?ym ?wiecie cenione s? tak?e niemieckie wyroby z dziedzin przemys?u odzie?owego (Adidas) a tak?e z dziedzin optyki i zaawansowanych technologii (high-tech). Niemiecki przemys? chemiczny osi?gn?? czo?ow? pozycj? na ?wiecie, jego g?ownym o?rodkiem jest Ludwigshafen (siadziba firmy EMTC).

Ku tej samej pozycji w ?wiecie zmierza tak?e przemys? samochodowy. Niemcy s? najwi?kszym eksploatatorem w?gla brunatnego i soli potasowych na ?wiecie. Znamienn? rol? w gospodarce odgrywa Nadre?ski Okr?g Przemys?owy, w sk?ad którego wchodzi Zag??bie Ruhry - jeden z najwi?kszych obszarów przemys?owych ?wiata. Du?e obszary przemys?owe s? równie? zlokalizowane wokó? Hamburga, Hannoweru, Salzgitter, Saarbrücken, Frankfurtu nad Menem, Stuttgartu i Monachium. Przemys? na wschodnim terytorium pa?stwa koncentruje si? g?ównie w Zag??biach Saskim i ?u?yckim, a tak?e w rejonach Berlina, Lipska, Chemnitz i Drezna. Ogromn? rol? w gospodarce kraju odgrywaj? olbrzymie korporacje skore do inwestycji poza granicami kraju, co przyczynia si? do rozwoju wielu, tak?e silnych ekonomicznie pa?stw. Firmy inwestuj? w badania naukowe i rozwijaj? w?asne o?rodki badawcze, co pozwala na szybkie wdra?anie do ?ycia najnowocze?niejszych i najwy?szej jako?ci produktów.

KUCHNIA

Typowo niemiecka kuchnia zanika, a ro?nie wp?yw wywierany przez kuchnie innych krajów. Jako pierwsza zdoby?a niemieckie podniebienia kuchnia w?oska, która przyby?a pocz?tkiem lat 60-tych wraz z w?oskimi "Gastarbeiterami". Potrawy takie jak: (pizza i pasta) s? dzi? bardziej popularne ni? dawniej typowy zestaw: ziemniaki, kiszona kapusta, marynowana piecze?. Popularna jest równie? kuchnia grecka, kuchnia chi?ska i kuchnia turecka. Ta ostatnia reprezentowana jest przez tysi?ce ma?ych barów "fast food" zwanych w Niemczech Imbiß i potrawy jak np. Döner. Oprócz tego mo?na w niemieckich miastach znale?? prawie wszystkie egzotyczne restauracje w??cznie z rosyjskimi, tajlandzkimi, polskimi i japo?skimi (w tym barami sushi). Najmocniejsz? pozycj? tradycyjna niemiecka kuchnia zachowa?a w ma?ych miastach i miejscowo?ciach.

W od?ywianiu Niemców du?? rol? pe?ni chleb. Uwa?a si?, ?e Niemcy s? krajem, w którym istnieje najwi?cej ró?nych gatunków chleba. Kuchnia niemiecka jest bardzo po?ywna, króluj? w niej ziemniaki i wieprzowina. Mi?sa wieprzowego u?ywa si? do wyrobu kie?basy (Wurst), która jest nie tylko popularn? przek?sk?, ale i podstawowym elementem kuchni. W Bawarii s?, np. specjalne Wurstküchen (kuchnie kie?basowe). Mi?so w kuchni niemieckiej proponuje si? w bardzo ró?norodnej postaci - peklowana i w?dzona piecze? wieprzowa (Kassler), piecze? (Schweinebraten). Dodatkiem do mi?sa s? najcz??ciej ziemniaki, np. pod postaci? sa?atki ziemniaczanej (Kartoffelsalat), odsma?ane lub ugotowane.

W pó?nocnych Niemczech w menu mo?na znale?? bogaty wybór swie?ych ryb, w?ród których najbardziej popularny jest dorsz. Kapusta to kolejny popularny sk?adnik - odmian? zielon? marynuje si? jako Sauerkraut, natomiast czerwon? gotuje z jab?kami, co daje Apfelrotkohl.

Kluski zwane Spätzle (jak makaron - z mniejsz? ilo?ci? m?ki) i Maultaschen (pierogi) s? typowym sk?adnikiem kuchni Szwabii. Golonka (Eisbein) to tak?e niemiecki przysmak, szczególnie nie mo?e jej zabrakn?? na bawarskim ?wi?cie piwa (Oktoberfest), bo piwo to narodowy napój Niemców oraz dodatek do wielu potraw. Popularne s? tak?e niemieckie wina re?skie i mozelskie. Zupy niemieckie s? ci??kie i zawiesiste (Eintopf), najcz??ciej z dodatkiem fasoli lub grochu.

GALERIA

j?zyk_niemiecki_t?umaczenia_frankfurt niemiecki_hamburg
Frankfurt Hamburg

berlin_niemcy

Berlin

monachium_t?umaczenia_niemiecki

Monachium

Kolonia_Kraków_t?umacz_niemieckiego
Kolonia Kolonia
Dusseldorf
Kolonia Düsseldorf
Benedykt_XVI_t?umacz_niemiecki t?umacznie_niemieckie_biuro_kraków
Obecny papie? Benedykt XVI Hannover

 

Zaufali nam

  • zaufali_nam1.png
  • zaufali_nam2.png
  • zaufali_nam3.png

 
menu strony
 

Nasi klienci

Tanie tlumaczenia Krakow

promocja biuro tlumaczen krakow

Kontakt


Ta strona u?ywa plików cookies. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na u?ywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przegl?darki. Co to są ciasteczka?