There are no translations available.

PORTUGALIA

portugalia_flaga

Republika Portugalii to pa?stwo po?o?one w zachodniej cz??ci Europy Po?udniowej na po?udniowym zachodzie Pó?wyspu Iberyjskiego. Jest najdalej wysuni?tym na zachód pa?stwem Europy, od pó?nocy i wschodu graniczy z Hiszpani? a od zachodu i po?udnia Portugali? oblewaj? wody Oceanu Atlantyckiego. Dodatkowo w sk?ad Portugalii wchodzi szereg wysp po?o?onych na Oceanie Atlantyckim, jak Archipelag Azorski (Aēores) i Madera (Madeira). Jest cz?onkiem Unii Europejskiej oraz NATO.

GOSPODARKA

Portugalia jest jednym z najszybciej rozwijaj?cych si? krajów Europy. W drugiej po?owie lat 80. produkt krajowy brutto wzrasta? ?rednio o 4,6% rocznie. Na przyspieszenie rozwoju gospodarczego wp?yn??o cz?onkostwo w EWG (od 1986) i nap?yw kapita?u zagranicznego. W latach 1988-1993 Portugalia otrzyma?a 3,7 mld dolarów ameryka?skich z Regionalnego Funduszu EWG na modernizacj? przemys?ü, gospodarki rolnej i rozbudow? infrastruktury. Od 1988 zacz??a si? reprywatyzacja przedsi?biorstw, przej?tych przez pa?stwo po roku 1974 i szybkie zmiany struktury gospodarki, opartej do lat 70-tych na rolnictwie i eksploatacji kolonii. W 1990 ok. 56% produktu krajowego brutto wytworzy?y us?ugi (g?ównie handel, turystyka), 38% - przemys? i budownictwo, 6% -rolnictwo i le?nictwo. Produkt krajowy brutto na 1 mieszka?ca wynosi 8551 dolarów ameryka?skich (1992).

ZWYCZAJE, TRADYCJE

O tradycjach i zwyczajach portugalskich mo?na pisa? bardzo wiele. Jest to kraj, w którym przywi?zanie do tradycji jest bardzo silne, i mimo nacisków kultury masowej, Portugalczycy staraj? si? je niezmiennie kultywowa?. Ka?dy region ma swoje zwyczaje, a najciekawsze s? te o bardzo lokalnym zasi?gu.

Walka byków zwana po portugalsku corrida lub tourada to kontrowersyjny i niezwykle barwny pojedynek mi?dzy cz?owiekiem i zwierz?ciem. Od korridy hiszpa?skiej ró?ni si? przede wszystkim w dwóch aspektach. Po pierwsze, znaczn? cz??? tourady stanowi? popisy sztuki je?dzieckiej podczas pojedynku mi?dzy je?d?cem na koniu a bykiem. Je?dziec prezentuje tzw. sztuk? Marialvy, czyli najdoskonalsze i zarazem najtrudniejsze techniki uje?d?ania, upowszechnione przez markiza de Marialva - królewskiego koniuszego w latach 1770-1799. Po drugie, byk nie jest brutalnie zabijany na oczach publiczno?ci. Zakazano tego w 1799 roku, kiedy to na oczach króla i ca?ego dworu byk ?miertelnie zaatakowa? hrabiego Arcos (syna Marialvy). Korridy zazwyczaj odbywaj? si? w czwartki i niedziele w sezonie trwaj?cym od niedzieli wielkanocnej do pa?dziernika. Wi?kszo?? walk ma miejsce w regionie Ribatejo, gdzie hoduje si? najwi?cej byków. Walk? byków rozpoczyna uroczysta ceremonia, podczas której przy d?wi?kach tradycyjnej muzyki ma miejsce publiczna prezentacja uczestników korridy.

S? nimi:

  • cavaleiro - je?dziec na koniu, który ma za zadanie os?abi? byka, wbijaj?c w kark zwierz?cia lance z hakami zw. farpas lub bandarilhas.
  • pe?es de brega zw. inaczej toureiros - grupa pieszych towarzyszy je?d?ca, wyposa?onych w ?ó?te i ró?owe peleryny, którymi zach?caj? byka do szar?y na cavaleiro; oraz
  • forcados - zazwyczaj o?mioosobowa grupa tradycyjnie nieop?acanych ochotników, których zadaniem jest pokonanie byka go?ymi r?kami.
Legenda o kogucie z Barcelos
Lenda do Galo de Barcelos
portugalski_kogut

Kogut z Barcelos to wszechobecny symbol w Portugalii. Pocztówki, figurki, obrazki i inne pami?tki wszelkiego rodzaju, przedstawiaj? kolorowego koguta. A oto co g?osi na jego temat legenda.

Legenda g?osi, ?e w miasteczku Barcelinhos pewnego razu zosta?o pope?nione przest?pstwo, jednak mimo ?ledztwa, sprawcy nie uda?o si? odnale??. O zdarzeniu zapomniano do czasu gdy pewien skromny pielgrzym w?druj?c ku Santiago de Compostela, by si? tam modli?, zatrzyma? si? w okolicach Barcelos (ówcze?nie Barca Cellus), w przydro?nym zaje?dzie, aby zaspokoi? g?ód. W trakcie posi?ku zauwa?y?, ?e jaka? posta? go bacznie obserwuje, jednak nie przej?? si? tym i kontynuowa? kolacj?. Obserwator wyszed? z zajazdu i poszed? prosto do domu s?dziego, by oskar?y? przyjezdnego o pope?nienie wspomnianego przest?pstwa. Pielgrzym nie postrafi? przedstawi? dowodów na sw? niewinno?? i zosta? skazany na szubienic?, bez mo?liwo?ci odwo?ania.

W dniu kiedy mia? zosta? powieszony, pielgrzym wykorzysta? ostatnie ?yczenie skaza?ca w celu ponownego spotkania z s?dzi?, który tak niesprawiedliwie go os?dzi?. Gdy znalaz? si? przed obliczem s?dziego, który w?a?nie mia? zamiar kroi? ogromnego pieczonego koguta, ukl?kn?? i zacz?? przysi?ga?, ?e jest niewinny i ?e jest pierwszy raz w ?yciu w Barcelinhos i nigdy przedtem nie widzia? na oczy ofiary przest?pstwa. S?dzia pozosta? niewzruszony. Skazaniec w ge?cie rozpaczy zacz?? b?aga? o pomoc Santiago i zakl?? si?, ?e jest tak pewny swej niewinno?ci, ?e kogut, stoj?cy na stole, zapieje z nadej?ciem ?witu. Wszyscy zebrani wybuchn?li ?miechem, ale przes?dny lud nie ?mia? tkn?? koguta. Ku zdziwieniu wszystkich, nad ranem kogutowi zacz??y rosn?? nowe pióra, wsta? i energicznie zapia?...Ludzie pobiegli za? na miejsce, gdzie sta?a szubienica i znale?li pielgrzyma ?ywego, gdy? sznur na jego szyi zapl?ta? si? i nie zacisn??.

Wobec takiego cudu, pielgrzym zosta? puszczony wolno, by kontynuowa? sw? podró? do ?wi?tego miejsca.

Wino Porto

Historia powstania wina porto jest do?? zaskakuj?ca - w XVII wieku Anglicy sprowadzali z Portugalii do?? kiepskiej jako?ci wino. Aby zapobiec jego kwa?nieniu podczas podró?y morskiej, dodano do beczek z winem brandy. Efekt by? niespodziewanie dobry - proces fermentacji zosta? zatrzymany, a z wzmocnionego wina wydobyta zosta?a s?odycz i niepowtarzalny aromat. Technologia produkcji i ??czenia gatunków wina z czasem sta?a si? coraz bardziej z?o?ona i jest stosowana do dzi? w "piwnicach" Vila Nova de Gaia, gdzie wino ostatecznie dojrzewa i jest butelkowane. W wielu winiarniach mo?na za darmo degustowa? wino!

wino_porto_portugalia wino_porto_portugalia_beczki
Wino Porto w beczkach  

J?ZYK

Znajomo?? j?zyka hiszpa?skiego lub francuskiego z pewno?ci? u?atwi czytanie portugalskich napisów czy tekstów. Niestety, gorzej jest ze zrozumieniem j?zyka mówionego, ze wzgl?du na specyfik? wymowy - Portugalczycy "po?ykaj?" wi?kszo?? samog?osek. Do tego dochodz? dyftongi, czyli g?oski podwójne i charakterystyczna nosowo?? wymawianych s?ów. Dla Polaków zaskoczenie mo?e budzi? fakt, ?e portugalski brzmi niejako znajomo - jego brzmienie zbli?one jest do j?zyków wschodnioeuropejskich, g?ównie ze wzgl?du na "szeleszcz?ce" wymawianie litery "s" oraz "l" podobne w wymowie do polskiego "?".

GALERIA

j?zyk_portugalski_tlumaczenia_kraków j?zyk_portugalski_most
portugalia_wybrze?e kolorowa_portugalia
portugalia_noc?_t?umacz stare_miasto_portugalia_t?umaczenia_ustne_portugalski
j?zyk_portugalski_tlumaczenia_kraków zamek_portugalski
portugalia_plac portugalia_wie?a

Zaufali nam

  • zaufali_nam1.png
  • zaufali_nam2.png
  • zaufali_nam3.png

 
menu strony
 

Nasi klienci

Tanie tlumaczenia Krakow

promocja biuro tlumaczen krakow

Kontakt


Ta strona u?ywa plików cookies. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na u?ywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przegl?darki. Co to są ciasteczka?