There are no translations available.

FEDERACJA ROSYJSKA

rosyjska_flaga

Federacja Rosyjska lub Rosja - pa?stwo rozci?gaj?ce si? od wschodniej Europy poprzez pó?nocn? cz??? Azji a? po Ocean Spokojny. Rosja jest najwi?kszym pa?stwem na ?wiecie, jej powierzchnia jest oko?o dwa razy wi?ksza od Stanów Zjednoconych, Chin czy Australii. Pod wzgl?dem liczby ludno?ci zajmuje 8 miejsce (po Chinach, Indiach, USA, Indonezji, Brazylii, Pakistanie i Bangladeszu).

WW ZSSR Rosja pe?ni?a rol? dominuj?c?, od 1991 roku jest samodzielnym pa?stwem. Wida? ró?nic? mi?dzy obecn? pozycj? Rosji, a czasami zimnej wojny, kiedy ZSRR by? jednym z dwóch ?wiatowych supermocarstw. Obecnie Rosja jest uwa?ana za ?wiatowe mocarstwo, posiadaj?ce argumenty w postaci du?ych si? zbrojnych i zasobów ropy naftowej oraz gazu, co wykorzystuje do kszta?towania polityki w pa?stwach w obr?bie Wspólnoty Niepodleg?ych Pa?stw i Unii Europejskiej.

mapa_rosji
Mapa podzia?u administracyjnego Rosji w 2006 roku.

Ustrój polityczny

W?adimir Putin
rosyjski_w?adimir_putin
Rosja jest pa?stwem federacyjnym oprezydenckim systemie rz?dów. Od 17 kwietnia 1992 roku u?ywa 2 równorz?dnych nazw Rosja i Federacja Rosyjska. Zgodnie z konstytucj?, zaaprobowan? w referendum z 12 grudnia 1993 roku, g?ow? pa?stwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 4-letni? kadencj?. Prezydent ma szerokie uprawnienia w zakresie w?adzy ustawodawczej (prawo wydawania dekretów z moc?ustawy) i w?adzy wykonawczej (jest m.in. gwarantem konstytucji, praw i swobód obywatelskich, naczelnym dowódc? si? zbrojnych oraz arbitrem w sprawach mi?dzy w?adz? centraln? i regionaln?).

Organem w?adzy ustawodawczej jest dwuizbowy parlament- Zgromadzenie Federalne, sk?adaj?ce si? z izby wy?szej: Rady Federacji oraz izby ni?szej:Dumy Pa?stwowej.

Organem w?adzy wykonawczej jest rz?d, na którego czele stoi przewodnicz?cy (premier) powo?ywany przez prezydenta w uzgodnieniu z Dum? Pa?stwow?.

Gospodarka

Ze wzgl?du na olbrzymie terytorium, potencja? demograficzny oraz ogromne zasoby naturalne gospodarka Rosji nale?y do najwi?kszych i najsilniejszych gospodarek ?wiata.

Import, eksport

Rosyjskimi towarami eksportowymi s?: ropa naftowa, gaz ziemny, rudy ?elaza i innych metali, drewno, w?giel kamienny, produkty rolnicze, stal i ?elazo, bro?, maszyny. G?ówne kierunki eksportu to:Niemcy, W?ochy, Chiny, Ukraina, Bia?oru?, Holandia, Szwajcaria, USA. Partnerzy importowi: Niemcy, Bia?oru?, Chiny, Ukraina, W?ochy, USA, Francja. W 2004 warto?? eksportu (183,2 mld USD) by?a prawie dwukrotnie wi?ksza od importu (94,8 mld USD) (wed?ug SIPRI, Rosja jest najwi?kszym na ?wiecie eksporterem ci??kiej broni konwencjonalnej. Ropa, gaz, metale i drewno stanowi? ponad 80% eksportu, co powoduje du?? wra?liwo?? rosyjskiej gospodarki na wahania ?wiatowych cen surowców.

J?ZYK

J?zyk rosyjski nale?y do grupy j?zyków s?owia?skich (konkretnie wschodnios?owia?skich), wywodz?cych si? z rodziny j?zyków indoeuropejskich. J?zyk pisany jest oparty o alfabet, zwany gra?dank?, wywodz?cy si? z cyrylicy. Do j?zyka rosyjskiego najbardziej zbli?one w wymowie s? inne j?zyki z grupy wschodnios?owia?skiej: bia?oruski i ukrai?ski.

W j?zyku rosyjskim wyró?nia si? 3 grupy dialektów: pó?nocne, po?udniowe i przej?ciowe. Ró?nice pomi?dzy nimi sprowadzaj? si? g?ównie do sposobu wymawiania litery "g", która na po?udniu wymawiana jest raczej jako "h", z kolei na pó?nocy nieakcentowane "o", które w pozosta?ej cz??ci kraju wymawia si? raczej jako "a", brzmi jako "o".

Zasi?g j?zyka rosyjskiego

J?zyk rosyjski jest obecnie jednym z najbardziej rozpowszechnionych j?zyków ?wiata. Zasi?g terytorium, na którym jest u?ywany na co dzie? daleko wykracza poza pa?stwowe granice Federacji Rosyjskiej. Warto zaznaczy?, ?e j?zyk rosyjski posiada oficjalny status w: Rosji, Kazachstanie, Kirgizji, na Bia?orusi, a tak?e jest jednym z sze?ciu oficjalnych j?zyków w ONZ (obok angielskiego, francuskiego, hiszpa?skiego, chi?skiego, arabskiego). J?zyk rosyjski jest tak?e j?zykiem urz?dowym na Krymie oraz w nie uznawanej Republice Naddniestrza?skiej. Ponadto, j?zykiem rosyjskim bardzo cz?sto pos?uguj? si? mieszka?cy Ukrainy, Mo?dawii, Armenii, ?otwy, Estonii, a tak?e wyst?puj? w niektórych regionach Izraela, Niemiec, Kanady, czy te? USA.

W Stanach Zjednoczonych j?zyk rosyjski zajmuje 10-te miejsce pod wzgl?dem ilo?ci osób pos?uguj?cych si? nim. Szacuje si?, ?e ponad 700 tys. mieszka?ców USA w?ada j?zykiem rosyjskim. Najwi?cej osób rosyjskoj?zycznych zamieszkuje stan Nowy Jork - niemal 220 tys.

Popularno?? j?zyka rosyjskego

Wed?ug ró?nych ?róde? i metod badawczych j?zyk rosyjski zajmuje 5-8 miejsce na ?wiecie pod wzgl?dem popularno?ci danego j?zyka. Je?li liczy? dla ilu osób j?zyk rosyjski jest j?zykiem ojczystym to oka?e si?, ?e liczba ta wyniesie ok. 160 mln, co daje 8-me miejsce (po chi?skim, angielskim, hiszpa?skim, hindi, bengalskim i portugalskim).

J?zyki powsta?e na bazie j?zyka rosyjskiego

J?zyk rosyjski pos?u?y? tak?e to stworzenia kilku innych quasi-j?zyków. Jednym z nich jest tzw. Sur?yk, zmutowany j?zyk ukrai?ski pod wp?ywem j?zyka rosyjskiego. J?zyk ten rozpowszechniony jest na sporej cz??ci Ukrainy oraz w regionach przygranicznych Federacji Rosyjskiej. Szacuje si?, ?e nawet 15% mieszka?ców Ukrainy pos?uguje si? tym j?zykiem. W przypadku Sur?yka gramatyka oraz wymowa s?ów oparta jest na zasadach panuj?cych w j?zyku ukrai?skim, natomiast s?ownictwo zaczerpni?to z j?zyka rosyjskiego. Doza poszczególnych sk?adników tej "mieszaniny" zale?y g?ównie od stopnia wykszta?cenia danej osoby.

Innym pseudo-j?zykiem jest tzw. Trasjanka - bia?oruski odpowiednik ukrai?skiego Sur?yka. S?ownictwo pochodzi z j?zyka rosyjskiego, za? wymowa i gramatyka z bia?oruskiego. Trasjanka powsta?a jako ?rodek komunikacji pomi?dzy mieszka?cami wsi i miast na Bia?orusi. W mniejszym lub wi?kszym stopniu Trasjank? pos?uguje si? wi?ksza cz??? mieszka?ców Bia?orusi.

Nieistniej?cy ju? russenorsk - j?zyk pid?ynowy oparty na uproszczonym j?zyku norweskim z wykorzystaniem wielu rosyjskich s?ów. Wykorzystywany by? on w kontaktach handlowych pomi?dzy Rosjanami i Norwegami, zw?aszcza w?ród handlarzy i rybaków na morzach pó?nocnych. W tym j?zyku zawierano wiele umów handlowych, ostatni? z nich zawarto w 1923 roku.

GALERIA

j?zyk_rosyjski_t?umaczenia_kreml
Kreml

Bursztynowa Komnata to kompletny bursztynowy wystrój komnaty Fryderyka I, który przez kilkadziesi?t lat, jakie up?yn??y od jego zagini?cia b?d? zniszczenia, sta? si? symbolem zaginionego skarbu. j?zyk_rosyjski_tlumaczenia_krakówBursztynowej komnaty szuka?y przez lata tysi?ce amatorów, urz?dnicy ministerstw kultury Polski, Niemiec (tak Wschodnich, jak i Zachodnich) i ZSRR oraz s?u?by specjalne. Zatrudniano nawet radiestetów i jasnowidzów. Na li?cie potencjalnych miejsc ukrycia Komnaty znalaz?y si?: Królewiec, Neringa, Pas??k, Bolków, Góry Sowie czy Szklarska Por?ba. Skrzy? z bursztynem poszukiwano na niemieckim statku MS Wilhelm Gustloff, zatopionym na Ba?tyku dn. 30 stycznia 1945. Niestety, wydaje si? prawdopodobne, ?e bursztynowe arcydzie?o strawi? ogie? podczas po?aru królewieckiego zamku, zbombardowanego przez alianckie samoloty, b?d? te? podczas obl??enia przez Armi? Czerwon? w dniach 9-11 kwietnia 1945.
t?umacz_rosyjski_katedra_sw_Bazylego
Moskwa, Kreml i Katedra ?w. Bazylego
j?zyk_rosyjski_plac_czerwony
Plac Czerwony, w tle Mauzoleum Lenina

Sankt Petersburg, Ermita? to jedno z najwi?kszych muzeów sztuki i malarstwa w Europie (ponad 3 mln dzie?). Mie?ci si? w sze?ciu pa?acach, znajduj?cych si? w Sant Petersburgu, nad brzegiem Newy. Nazwa muzeum pochodzi od skromnego pa?acu zimowego Piotra I. Pa?ac w galeri? sztuki przemieni?a caryca Katarzyna. G?ównym budynkiem Ermita?u jest barokowy Pa?ac Zimowy wzniesiony dla carycy El?biety w latach 1754 - 1762 wed?ug projektu Bartolomea Rastrellego. W 1766 caryca Katarzyna II poprosi?a francuskiego filozofa Denisa Diderota by w jej imieniu kupowa? obrazy z kolekcji francuskich. W ten sposób do Sankt Petersburga trafi?y p?ótna Poussina, Watteau, Rembrandta, Rubensa, Rafaela, Tycjana i wielu innych znakomitych malarzy. W 1852 Miko?aj I udost?pni? zbiory publiczno?ci i w tym celu zbudowa? ostatni pa?ac zespo?u zwany Nowym Ermita?em. Po rewolucji pa?dziernikowej na w?asno?? pa?stwa przesz?y, i znalaz?y si? w Ermita?u, najwi?ksze kolekcje prywatne: hrabiego Aleksandra Strogonowa, ksi?cia Grigorija Potiomkina, ksi?cia Miko?aja Jusupowa i braci Morozowów. W kolekcji Ermita?u znajduje si? min. 26 obrazów Rembrandta, 25 - van Dycka, 40 - Rubensa, 12 - Poussina, 12 - Lorraina, 12 - Wtteau, 9 - Tiepolo, 11 - Tycjana 15 - Gauguina, 31 - Picassa, 37 - Matissa, 8 - Moneta, 12 rze?b Canovy i pokazywane od 1995 wywiezione z Niemiec 174 p?ótna impresjonistów. W 1930 Józef Stalin sprzeda? ameryka?skiemu milionerowi Andrew Mellonowi 31 obrazów z kolekcji Ermita?u, które trafi?y do Galerii Narodowej w Waszyngtonie.

Sankt_Petersburg
Wn?trza Ermita?u w Sankt-Petersburgu.
sobór_wasyla_rosja_t?umacz Moskwa, Sobór Wasyla. Cerkiew ta nazwana zosta?a swego czasu przez francuskiego architekta Charlesa Le Corbusiera snem pijanego cukiernika. Je?li nawet zgodzi? si? z tym wyrokiem, trzeba przyzna?, ?e cukiernik Iwan Jakowlew mia? pi?kny sen. Obok cerkwi stoi, ledwo widoczny na zdj?ciu, pomnik obywatela Minina i kniazia Po?arskiego, którzy wygnali z kraju polskich interwentów. Pomnik ten sta? kiedy? w bardziej widocznym miejscu, niemal?e na ?rodku Placu Czerwonego, ale w latach 30. XX wieku zosta? przesuni?ty, gdy? przeszkadza? w paradach wojskowych.
Sankt Petersburg, Pomnik Piotra I. Car Piotr I by? za?o?ycielem miasta. Jak przysta?o na osob? o imieniu Piotr, by? to cz?owiek energiczny, co wida? tak?e po pomniku (swoj? drog?, sam pomnik to tak?e spore wyzwanie konstrukcyjne). Wed?ug legendy Piotr - d???c do zbudowania rosyjskiej floty morskiej - pojecha?, jak by?my to dzi? nazwali, zdobywa? know-how pracuj?c w stoczni europejskiej. On te? rozpocz?? budow? Petersburga, od zera i do tego na bagnach Pomnik_Piotra_I
Sankt_Petersburg_siedziba_admiralicji Sankt Petersburg, Siedziba Admiralicji. Du?y plac przed siedzib? Admiralicji to reprezentacyjne miejsce, które od?y?o na nowo dzi?ki obchodom 300-lecia miasta. St?d zaczyna si? najd?u?sza aleja Petersburga, Niewskij Prospiekt.
Matrioszki s? charakterystycznym elementem rosyjskiej kultury ludowej, cho? nie a? tak tradycyjnym jak by si? mog?o wydawa?. Matrioszka ma niewiele ponad 100 lat. Jest to zabawka, sk?adaj?ca si? z pewnej liczby drewnianych lalek, z których ka?da jest mniejsza od poprzedniej. j?zyk_rosyjski_matrioszki

Zaufali nam

  • zaufali_nam1.png
  • zaufali_nam2.png
  • zaufali_nam3.png

 
menu strony
 

Nasi klienci

Tanie tlumaczenia Krakow

promocja biuro tlumaczen krakow

Kontakt


Ta strona u?ywa plików cookies. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na u?ywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przegl?darki. Co to są ciasteczka?