There are no translations available.

SZWECJA

  flaga_szwedzka

Flaga Szwecji zaprojektowana zosta?a w 1904 roku. Jest wzorowana na du?skiej fladze narodowej- Dannebrogen. Kolory flagi pochodz? prawdopodobnie z XIV. Flaga w Szwecji mia?a swoje ?wi?to 6 czerwca Svenska Flaggans Dag a obecnie ten dzie? zosta? mianowany ?wi?tem Narodowym Szwecji.

Szwecja posiada dwa god?a narodowe, którymi s? "Lilla Riksvapnet"(ma?e god?o) i "Stora Riksvapnet" (du?e god?o). Zapis legalizuj?cy u?ywanie obu herbów powsta? w roku 1982, jest on wpisany w ustawie o herbach pa?stwowych.

herb jezyk_szwedzki_herb
Lilla Riksvapnet Stora Riksvapnet

Konstytucja

Szwecja jest monarchia konstytucyjn?. Konstytucja nie jest jednolitym aktem prawnym, poniewa? w jej sk?ad wchodz? oddzielne dokumenty:

 • "Akt o formie rz?dów" z 1974 r.
 • "Ustawa o wolno?ci prasy" z 1948 r.
 • "Akt o sukcesji tronu" z 1810 r.

Oprócz tych praw fundamentalnych istnieje jeszcze "Akt o Riksdagu", który ma ni?sz? rang? ni? wcze?niej wymienione, w?a?ciwie zajmuje pozycj? po?redni? mi?dzy prawami fundamentalnymi a zwyk?ymi ustawami . Tym niemniej mo?na j? znale?? obok trzech wcze?niej wspomnianych aktów w kolejnych wydaniach "Konstytucji Szwecji". Obecnie obowi?zuj?ca konstytucja wesz?a w ?ycie 1 stycznia 1975 roku. Uchwalono j? po d?ugich dyskusjach zapocz?tkowanych w 1954 roku.

Monarcha

Król jest g?ow? pa?stwa, ale ma niewielkie uprawnienia. Przez wieki systematycznie je traci? na rzecz innych organów pa?stwowych: parlamentu, rz?du i innych urz?dów centralnych. Formalnie jednak nadal jest podmiotem w?adzy wykonawczej. Najnowsza ods?ona konstytucji tak ogranicza jego prerogatywy, ?e s? one nawet mniejsze od uprawnie? królowej brytyjskiej. Do kompetencji szwedzkiego króla zaliczamy zatem:

 • reprezentowanie Szwecji wobec innych g?ów pa?stw i dyplomatów,
 • zwierzchnictwo w pa?stwowym Ko?ciele ewangelicko - lutera?skim,
 • uroczyste otwieranie sesji Riksdagu,
 • wr?czanie Nagrody Nobla,
 • udzielanie rady, zach?canie i ostrzeganie parlamentu i rz?du.
monarcha_szwedzki_t?umaczenia Monarcha ma równie? prawo do informowania go przez premiera o stanie pa?stwa i najwa?niejszych pracach rz?du. Co ciekawe, król utraci? funkcj? zwierzchnika si? zbrojnych. Nie ma prawa równie? do wyznaczania premiera i zatwierdzania nominacji ministrów. Obecnie na tronie szwedzkim zasiada Karol XVI Gustaw

Rz?d

Rz?d sprawuje w?adz? wykonawcz? i ustawodawcz? oraz sk?ada si? z premiera i powo?anych przez niego ministrów. W Szwecji istniej? dwie kategorie ministrów. Pierwsza to ministrowie kieruj?cy okre?lonymi ministerstwami, a druga to ministrowie bez teki (tzw. radcy konsultanci). Ministerstwa nie s? zbyt rozbudowane. Posiadaj? tylko funkcj? kierownicz? i przygotowawcz? ustaw, poniewa? istniej? obok nich rozbudowane urz?dy centralne. Obecnie premierem Szwecji jest Göran Persson.

J?zyk

Oficjalnym j?zykiem Królestwa Szwecji jest j?zyk szwedzki (svenska), j?zyk z grupy skandynawskiej j?zyków germa?skich; u?ywany przez 9 mln ludzi: w Szwecji (7,8 mln) i Finlandii (300 tys.). Odr?bny j?zyk ju? od VIII wieku, najstarsze zabytki j?zykowe pochodz? z XII wieku. Powstanie nowoczesnego j?zyka szwedzkiego datuje si? na rok 1526, kiedy to wydano szwedzkie t?umaczenie Biblii. W zasadzie nie ma wi?kszych w?tpliwo?ci co do tego, ?e j?zyk szwedzki jest oficjalnym j?zykiem tego pa?stwa, jednak wraz z ustawowym wprowadzeniem j?zyków mniejszo?ci (fi?skiego, tornedalsko-fi?skiego, lapo?skiego, j?zyka Romów i jidisz) 1 kwietnia 2000 sprawa stwierdzenia oficjalno?ci j?zyka szwedzkiego sta?a si? tematem dyskusji. Wi?kszo?? Szwedów, zw?aszcza tych poni?ej 50 lat, nie ma wi?kszych trudno?ci w rozumieniu i mówieniu po angielsku. Wynika to ze zwi?zków handlowych tego kraju, popularno?ci wycieczek zagranicznych oraz z tego, ?e wi?kszo?? programów telewizyjnych i filmów nadawana jest z napisami, a nie z dubbingiem czy lektorem. J?zyk angielski jest zwykle nauczany pocz?wszy od czwartej klasy szko?y podstawowej. Wielu uczniów bierze tak?e lekcje innych j?zyków, najcz??ciej francuskiego, niemieckiego lub hiszpa?skiego.

?wi?ta i zwyczaje

Szwedzi obchodz? tradycyjne ?wi?ta protestanckie: Bo?e Narodzenie (Jul), Wielkanoc (Påsk), Zielone ?wi?tki (Pingst), Wniebowst?pienie (Kristi himmelsfärd). ?wieckie dni ?wiateczne to 1 maja z tradycyjnymi pochodami ruchu robotniczego i 6 czerwca, od 2005 r.?wi?to Narodowe Szwecji. Szwedzi obchodz? te? ?wi?ta o tradycji poga?skiej: Wieczór Walpurgii (Valborg), 30 kwietnia i Noc ?wi?toja?sk? (Midsommar). 13 grudnia tradycyjnie ?wi?tuje si? przynosz?c? ?wiat?o ?wi?t? ?ucj? (Sankta Lucia).

GALERIA

riksdag
Parlament (Riksdag)
gotland lappland szwedzki j?zyk
Gotland Lappland
Sodermanland Uppsala
Södermanland Uppsala
Uppland Uppland_2
Uppland Uppland
katedra_w_Uppsala Malmo_Kraków_t?umaczenia_szwedzki
Domkyrkotornen kan ses från de flesta platser i Uppsala (katedra w Uppsala) Skyskrapan Turning Torso Malmö (drapacz chmur w Malmö)
malmo_ratusz kosciol_w_kirunie
Malmö rådhus (ratusz w Malmö) Kiruna kyrka (kosciol w Kirunie)
parlament
Parlament (Riksdag)
parlament_2
Parlament (Riksdag)

Zaufali nam

 • zaufali_nam1.png
 • zaufali_nam2.png
 • zaufali_nam3.png

 
menu strony
 

Nasi klienci

Tanie tlumaczenia Krakow

promocja biuro tlumaczen krakow

Kontakt


Ta strona u?ywa plików cookies. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na u?ywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przegl?darki. Co to są ciasteczka?