There are no translations available.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó?nocnej

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Wielka_Brytania_flaga

Pa?stwo wyspiarskie po?o?one w Europie Zachodniej. W sk?ad Wielkiej Brytanii wchodz?: Anglia, Walia i Szkocja po?o?one na wyspie Wielka Brytania, Irlandia Pó?nocna le??ca w pó?nocnej cz??ci wyspy Irlandia. Wyspy Normandzkie i wyspa Man, posiadaj? odr?bny status dependencji Korony brytyjskiej. Terytoriami zale?nymi od Wielkiej Brytanii s?: Gibraltar, Anguilla, Bermudy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Falklandy, Wyspy Georgia Po?udniowa i Sandwich Po?udniowy, Kajmany, Montserrat, Turks i Caicos, ?w. Helena, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego i Pitcairn.

Terytorium Anglii to w wi?kszo?ci obszar pofa?dowany z wi?kszymi górami na pó?nocy. G?ówne rzeki to Tamiza i Severn. Najwi?kszymi miastami s? Londyn, Birmingham, Manchester, Sheffield, Liverpool, Leeds, Bristol oraz Newcastle upon Tyne. Podmorski tunel niedaleko Dover ??czy Wielk? Brytani? z Francj?.

Szkocja jest pod wzgl?dem geograficznym krajem bardzo zró?nicowanym, z nizinami na po?udniu i wschodzie oraz górami na pó?nocy i zachodzie, gdzie znajduje si? najwy?szy szczyt Wielkiej Brytanii - Ben Nevis (1343 m). W Szkocji mo?na spotka? wiele zatoczek morskich, fiordów i jezior. U pó?nocnych wybrze?y rozsianych jest wiele wysp, takich jak Hebrydy, Orkady czy Szetlandy. G?ówne miasta to Edynburg, Glasgow i Aberdeen.

Irlandia Pó?nocna obejmuj?ca pó?nocno-wschodni? cz??? wyspy Irlandia, jest krajem pagórkowatym. G?ówne miasta to Belfast i Derry.

Brak j?zyka oficjalnego ogólnokrajowego, angielski de facto traktowany jest jako j?zyk urz?dowy; w Walii i Szkocji j?zykami urz?dowymi s? angielski oraz odpowiednio walijski i szkocki gaelicki.

Ustrój polityczny

Wielka Brytania jest monarchi? parlamentarn? z rz?dem odpowiedzialnym przed parlamentem. Stolic? pa?stwa jest Londyn. Obecnym monarch? brytyjskim jest królowa El?bieta II, która zasiad?a na tronie w 1952 i zosta?a koronowana w 1953. Dzisiaj jej funkcje s? g?ównie ceremonialne, a rzeczywiste rz?dy spoczywaj? w r?ku premiera.

Wielka Brytania jest bardzo scentralizowanym pa?stwem, w którym Parlament Westminsterski zajmuje si? wi?kszo?ci? spraw politycznych. W ostatnich latach jednak ka?dy z krajów, wchodz?cych w sk?ad Zjednoczonego Królestwa poza Angli?, otrzyma? w?asne organa rz?dowe, zajmuj?ce si? sprawami lokalnymi.

t?umacznia_angielski_monarcha

Gospodarka

Zjednoczone Królestwo jest pa?stwem o gospodarce kapitalistycznej i jednym z najwi?kszych rynków w Europie Zachodniej. W ci?gu ostatnich dwóch dekad rz?d dokona? prywatyzacji wielu przedsi?biorstw pa?stwowych, odchodz?c w znacznym stopniu od zasad tzw. pa?stwa opieku?czego (welfare state). Intensywne, wysoko zmechanizowane i wydajne rolnictwo zaspokaja potrzeby ?ywno?ciowe kraju w 60 %, przy czym w tym dziale gospodarki zatrudniony jest tylko 1 % spo?ecze?stwa. Wielka Brytania posiada bogate z?o?a w?gla, gazu ziemnego i ropy naftowej. Us?ugi, g?ównie bankowe i ubezpieczeniowe, stanowi? najwi?kszy udzia? w brytyjskim PKB, natomiast przemys? traci na znaczeniu.

Kultura

W Wielkiej Brytanii znajduj? si? dwa s?ynne uniwersytety -Cambridge i Oxford. Zjednoczone Królestwo wyda?o wielu wspania?ych naukowców takich jak Isaac Newton, James Watt, Charles Darwin i Alexander Fleming. Dramaturg William Shakeseare jest chyba najs?ynniejszym pisarzem na ?wiecie. Inni dobrze znani pisarze to Agatha Christie, Charles Dickens, sir Arthur Conan Doyle, Geoffrey Chaucer, Jane Austen, J.R.R. Tolkien oraz J.K. Rowling. W?ród poetów na uwag? zas?uguj? Robert Burns, Thomas Hardy, John Milton, Alfred Tennyson, Rudyard Kipling.

Wielka Brytania odgrywa tak?e du?? rol? we wspó?czesnej muzyce rozrywkowej, stanowi?c kraj pochodzenia dla wielu cenionych zespo?ów i wykonawców rockowych. Równie? tam bior? swój pocz?tek ró?ne rodzajemuzyki elektronicznej, np.acid, house, jungle, drum and bass i trip hop, które w ca?o?ci lub cz??ci powsta?y w Zjednoczonym Królestwie.

GALERIA

El?bieta_II_t?umaczenia_angielski Londyn_City
Królowa Wielkiej Brytanii El?bieta II Londyn

 

London_Stock_Exchange_t?umacz The London Stock Exchange Plac Paternoster. Gie?da Londy?ska mie?ci si? w budynku zajmuj?cym wiele z prawej cz??ci zdj?cia

 

Katedra_?w_Paw?a Tower_of_London
Katedra ?w. Paw?a w Londynie Tower of London
T?umaczenia_angielski_zamek_belmoral Zamek Balmoral, letnia rezydencja rodziny królewskiej, znajduje si? w górnej cz??ci doliny rzeki Dee, niedaleko Braemar. Z zachodniego skrzyd?a pa?acu rozci?ga si? widok na starannie wypiel?gnowany Ogród Ró?any.
Na zdj?ciu lotniczym zamek Inveraray przedstawia si? w ca?ej krasie; jego romantyczny charakter podkre?laj? symetryczne ogrody i dzikie, naturalne otoczenie. Gotyckie wie?e, pinakle i eklektyczne, zewn?trzne ozdoby nadaj? mu wygl?d zamku z bajki Inveraray
T?umaczenia_Kraków_tower_bridge
Tower Bridge
 

 

Zaufali nam

  • zaufali_nam1.png
  • zaufali_nam2.png
  • zaufali_nam3.png

 
menu strony
 

Nasi klienci

Tanie tlumaczenia Krakow

promocja biuro tlumaczen krakow

Kontakt


Ta strona u?ywa plików cookies. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na u?ywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przegl?darki. Co to są ciasteczka?