There are no translations available.

W?OCHY

flaga_w?oska jezyk_wloski tlumaczenia

Pa?stwo po?o?one w Europie Po?udniowej, na Pó?wyspie Apeni?skim, b?d?ce cz?onkiem Unii Europejskiej i NATO.

Ca?kowita granica l?dowa W?och wynosi 1932,2 km. S?siaduj? z Francj?, Szwajcari?, Austri? i S?oweni?. Wewn?trz terytorium W?och znajduj? si? ponadto dwa pa?stwa-enklawy: San Marino (39 km granicy) i Watykan (3,2 km).

Podzia? administracyjny

W?ochy podzielone s? na 20 regionów (5 z nich na prawach szczególnych), 110 prowincji (z których 2 autonomiczne) i 8092 komun.
Regiony:

 • Abruzja
 • Apulia
 • Basicilata
 • Emilia-Romania
 • Friuli-Wenecja Julijska
 • Kalabria
 • Kampania
 • Lacjum
 • Liguria
 • Lombardia
 • Marche
 • Molise
 • Piemont
 • Sardynia
 • Sycylia
 • Toskania
 • Trydent- Górna Adyga
 • Umbria
 • Valle d,Aosta
 • Wenecja Euganejska

Do regionu Lombardia nale?y tak?e w?oska enklawa w Szwajcarii o nazwie Campione d´Italia.

LUDNO??

W?ochy nale?? do najludniejszych pa?stw Europy (czwarte miejsce na kontynencie) o wysokiej, lecz zró?nicowanej g?sto?ci zaludnienia. Na 1 km2 przypada ?rednio ponad 192 osób, ale w niektórych regionach wska?nik ten jest znacznie wy?szy np.: w Lombardii wynosi on oko?o 388 mieszk./km2, w Ligurii - 291, w Lacjum - 303, a w Kampanii - nawet 425. Wyra?nie s?abiej zaludnione s? obszary na po?udniu: Basilicata - tylko 60 mieszk./km2, a Moliza - 73.

Prawie ca?? ludno?? stanowi? katolicy - 96 % (licz?c wszystkich ochrzczonych), nap?yw imigrantów z krajów arabskich spowodowa? wzrost odsetka muzu?manów do 1,5 % (g?ówne skupiska wyznawców islamu to Rzym, Genua i Mediolan). W pó?nocnej cz??ci kraju (w?oski Tyrol) ?yje kilkadziesi?t tysi?cy protestantów, ponadto w Rzymie i Mediolanie mieszkaj? znaczniejsze grupy wyznawców judaizmu - w sumie w ca?ych W?oszech ponad 25 tysi?cy.

Dzi?ki znacznemu post?powi medycyny oraz opieki zdrowotnej W?ochy szczyc? si? jednym z najlepszych wska?ników ?miertelno?ci niemowl?t, który spad? poni?ej 5 na 1000 urodze? ?ywych oraz najd?u?szym - po Szwecji przeci?tnym trwaniem ?ycia spo?ród wszystkich krajów UE; m??czy?ni ?yj? ?rednio 78,5 lat, za? kobiety 80,9 lat (dane z 2003 roku).

Ustrój polityczny i partie polityczne

W?ochy maj? ustrój demokratyczny, republik? z dwuizbowym parlamentem (kadencja pi?cioletnia)

 • Izb? Deputowanych (630 miejsc)
 • Senatem (315 miejsc)

Obie izby parlamentu wybierane s? w wyborach powszechnych, równych, bezpo?rednich, w g?osowaniu tajnym. 75% mandatów w obu izbach obsadzane jest wi?kszo?ciowo w okr?gach jednomandatowych, 25% proporcjonalnie w okr?gach wielomandatowych. Istnieje 27 sztucznie wytyczonych okr?gów w wyborach do Izby Deputowanych, a w wyborach do Senatu okr?gami s? regiony.

G?ow? pa?stwa jest Prezydent Republiki wybierany na 7 letni? kadencj? przez Zgromadzenie Narodowe - wspólnie obraduj?ce obie izby parlamentu, wraz z reprezentantami regionów (1 z Valle d'Aosta, z pozosta?ych 19 regionów po 3). Ustrój pa?stwa mo?na okre?li? jako odmian? systemu parlamentarno-gabinetowego, w której wzmocniono jednak rol? prezydenta - dysponuje on na przyk?ad swobodnym prawem desygnowania premiera - co jest istotne w systemie wielopartyjnym; a w przypadku dymisji rz?du mo?e jej nie przyj?? i rozwi?za? parlament.

Turystyka we W?oszech

Niezwykle wa?n? dziedzin? gospodarki w?oskiej jest turystyka, która ma znakomite mo?liwo?ci rozwoju dzi?ki niew?tpliwym walorom krajobrazu, bardzo d?ugiemu wybrze?u oraz niebywa?emu nagromadzeniu zabytków z ró?nych epok. Od lat W?ochy znajduj? si? na 3-4 miejscu pod wzgl?dem liczby przyje?d?aj?cych turystów zagranicznych, jak i wp?ywów, które si?gaj? 2 % PKB. W 2003 roku liczba osób odwiedzaj?cych W?ochy osi?gn??a 39,6 mln, za? dochody z turystyki zagranicznej 28,8 mld dolarów USA. Na potrzeby obs?ugi ruchu turystycznego zbudowano ogromn? ilo?? obiektów noclegowych, restauracji i barów, a coroczne wydatki promocyjne i reklamowe wynosz? ponad 230 mln euro. Baza noclegowa osi?gn??a 2 mln ?ó?ek w obiektach o rozmaitym standardzie.

W?ochy to jeden z najcz??ciej odwiedzanych przez turystów krajów na ?wiecie. Znajduj? si? tu takie s?ynne miejscowo?ci jak: Rzym, Wenecja, Florencja, Rimini, Siena, Piza, Mediolan, Neapol, Sorento czy Portofino bogate w zabytki si?gaj?ce od czasów Imperium Rzymskiego, poprzez ?redniowiecze i renesans (którego W?ochy by?y kolebk?), po okres baroku. ?wiatow? s?aw? ciesz? si? tak ruiny w Pompejach, Koloseum w Rzymie oraz Krzywa wie?a w Pizie, jak i bazylika Asy?u, czy klasztor na Monte Cassino. Szacuje si?, ?e we W?oszech jest tyle zabytków klasy "0"co w pozosta?ej cz??ci Europy. W?ochy to tak?e nieprzebrane dzie?a sztuki, zgromadzone w licznych galeriach, pa?acach i ko?cio?ach, z pierwsz? w dziejach galeri? Uffizi na czele.

Turystów przyci?ga tak?e kuchnia i wina w?oskie, tak s?ynne jak toska?skie Chianti, czy sycyliskie Marsala i "corvo nero". ?agodny klimat, ciep?e morza, zagospodarowane pla?e i cudowne krajobrazy to naturalne atuty W?och. Zim? powodzeniem ciesz? si? Alpy, idealne dla sportów narciarskich, latem natomiast Sardynia, Sycylia, Capri, Amalfi, czy wybrze?e Adriatyku.

J?zyk

J?zyk w?oski jest najbli?szy ?acinie ze wszystkich j?zyków roma?skich. Wspó?czesny w?oski du?o zawdzi?cza takim pisarzom, jak Dante Alighieri i Alessandro Manzoni, którzy za standard obrali j?zyk wyedukowanych Toska?czyków. Dzisiaj mówi si? ?e, najlepsza mowa to la lingua toscana in bocca romana (toska?ski w rzymskich ustach). W?oski uwa?a si? za najbardziej ?piewny j?zyk na ?wiecie. A? do niedawna obok oficjalnego j?zyka w?oskiego istnia?o ponad 1,5 tys. dialektów.

Ciekawostki

Najd?u?szy wyraz w j?zyku w?oskim oznacza na ?eb, na szyj? i jest to wyraz: precipitevolissimevolmente.

GALERIA

forum_romanum_t?umacz_w?oski
Forum Romanum
?uk_triumfalny_konstantego
?uk triumfalny Konstantyna Wielkiego
bazylika_sw_Piotra_w?oski_j?zyk
Bazylika ?w. Piotra
Koloseum
Koloseum
fontanna_di_trevi
Fontanna di Trevi

Zaufali nam

 • zaufali_nam1.png
 • zaufali_nam2.png
 • zaufali_nam3.png

 
menu strony
 

Nasi klienci

Tanie tlumaczenia Krakow

promocja biuro tlumaczen krakow

Kontakt


Ta strona u?ywa plików cookies. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na u?ywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przegl?darki. Co to są ciasteczka?