Konferencja: Edukacja z zakresu bezpiecze?stwa i pierwszej pomocy

Nasze biuro zapewni?o t?umaczenia symultaniczne z i na j?zyk angielski oraz sprz?t do t?umacze? symultanicznych na konferencji polsko-szwajcarskiej pod nazw? „Edukacja z zakresu bezpiecze?stwa i pierwszej pomocy”.

Spotkanie z mistrzem

W dniu 19 listopada  2014 wykonali?my t?umaczenie konsekutywne z i na j?zyk angielski podczas "Spotkania z mistrzem", ktrego go?ciem i prowadz?cym warsztaty by? brytyjski fotografik Alex Lambrechts. Spotkanie zorganizowane zosta?o przez Fujifilm Polska  w Krakowskiej Szkole Artystycznej.

 

Konferencja: "Biblioteka cyfrowa dzi? a wyzwania jutra"

W dniach 24. i 25. stycznia 2013 roku nasze biuro zapewni?o t?umaczenia symultaniczne z j. polskiego na j. angielski i z j. angielskiego na j. polski oraz sprz?t do t?umacze? symultanicznych podczas konferencji odbywaj?cej si? w Krakowie i zorganizowanej przez Bibliotek? Jagiello?sk?. W konferencji wzi??o udzia? 150 uczestnikw, w tym prelegencji z Czech, Francji, Holandii, Niemiec, Polski, S?owacji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

 

Konferencja: "Korczak - polsko-?ydowska wsplnota miejsca, kultury i pami?ci"

W dniu 13. grudnia 2012 roku nasze biuro zapewni?o t?umaczenia symultaniczne z j?zyka polskiego na j?zyk angielski oraz z j?zyka angielskiego na j?zyk polski na konferencji odbywaj?cej si? w Krakowie na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Konferencja: Odnawialne ?rd?a energii

W dniu 04.10.2012, na odbywaj?cej si? w Gorlicach konferencji organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach zapewnili?my kompleksow? obs?ug? obejmuj?c? sprz?t do t?umacze? symultanicznych oraz t?umaczenia w j?zyku angielskim.

Konferencja "Wsp?praca m?odzie?y polskiej i szwajcarskiej w celu wypracowania modelu aktywizacji"

W dniach 29 i 30 maja 2012 roku zapewnili?my sprz?t i t?umaczenie symultaniczne z j?zyka polskiego na j?zyk niemiecki na konferencji odbywaj?cej si? w Hebdowie. Konferencja organizowana by?a przez Fundacj? O?wiatow? im. Ks. Stanis?awa Konarskiego.

 

 

I Polsko-Niemieckie Forum "Rekultywacja i rewitalizacja obszarw pogrniczych

 

W dniu 8.03.2012 nasze biuro zapewni?o t?umaczenia symultaniczne oraz sprz?t do t?umacze? na I Polsko-Niemieckim Forum "Rekultywacja i rewitalizacja obszarw pogrniczych". W konferencji, ktra odby?a si? w Wi?le-Jaworniku, wzi??o udzia? 60 osb, przedstawicieli uczelni technicznych z Polski i Niemiec, a tak?e przedstawicieli w?adz samorz?dowych, firm i organizacji zajmuj?cych si? rekultywacj? obszarw pogrniczych.

 

Konferencja „Pe?no(s)prawny Student”

W dniu 15.11.2011 roku zapewnili?my t?umaczenie w j?zyku angielskim na konferencji organizowanej przez Fundacj? Instytutu Rozwoju Regionalnego w Krakowie w Mi?dzynarodowym Centrum Kultury.

 

Sympozjum Budownictwa Zrwnowa?onego

 

W dniach 16. i 17. listopada 2011 roku zapewnili?my sprz?t do t?umacze? symultanicznych oraz t?umaczenie w j?zyku angielskim na konferencji odbywaj?cej si? w Krakowie w Muzeum Lotnictwa organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego. W konferencji wzi??o udzia? oko?o 300 uczestnikw.

 

 

Konferencja „Modernizacja oferty kszta?cenia zawodowego w powi?zaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy”

 

W dniu 05.04.2011 roku nasze biuro zapewni?o t?umaczenie symultaniczne kabinowe w j?zyku angielskim i niemieckim na konferencji odbywaj?cej si? w Urz?dzie Marsza?kowskim w Rzeszowie.

 

Zaufali nam

  • zaufali_nam1.png
  • zaufali_nam2.png
  • zaufali_nam3.png

 
menu strony
 

Nasi klienci

Tanie tlumaczenia Krakow

promocja biuro tlumaczen krakow

Kontakt


Ta strona u?ywa plikw cookies. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na u?ywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przegl?darki. Co to są ciasteczka?