There are no translations available.

HOLANDIA

flaga_holenderska

Holandia (Królestwo Niderlandów)- pa?stwo w Europie Zachodniej, cz?onek Unii Europejskiej. Na Królestwo Niderlandów sk?adaj? si? tzw. Niderlandy w?a?ciwe (po?o?one w Europie) oraz terytoria zamorskie: Antyle Holenderskie i Aruba.

Holandia to tak?e nazwa dawnej prowincji Niderlandów, która dzisiaj jest podzielona na dwie jednostki: Holandia Po?udniowa i Holandia Pó?nocna.

Holandia podzielona jest na 12 prowincji:

 • Groningen
 • Fryzja
 • Drenthe
 • Overijssel
 • Flevoland
 • Geldria
 • Utrecht
 • Holandia Pó?nocna
 • Holandia Po?udniowa
 • Zelandia
 • Brebancja Pó?nocna
 • Limburgia
holandia_mapa

Ustrój polityczny

Królestwo Niderlandów od 16 marca 1815 r. jest monarchi? konstytucyjn?, na czele pa?stwa stoi obecnie królowa Beatrix. Królowa mianuje szefa rz?du, wywodz?cego si? najcz??ciej ze zwyci?skiego ugrupowania - jest on szefem egzekutywy. Do zada? królowej oprócz reprezentowania pa?stwa na zewn?trz nale?y wyg?aszanie corocznego or?dzia w którym przedstawia g?ówne cele i zamierzenia rz?du na najbli?szy rok (nie ma ona jednak prawa samodzielnie dokonywa? w nich zmian). Premier kieruje polityk? wewn?trzn? i zagraniczn? pa?stwa. Rol? w?adzy ustawodawczej odgrywa dwuizbowy parlament przy czym faktyczne znaczenie posiada jedynie izba ni?sza. Senat pe?ni funkcj? reprezentacyjn? i ewentualnie mo?e opó?nia? wej?cie w ?ycie wa?nych ustaw. System polityczny Holandii jest wyj?tkowo stabilny.

Najwa?niejsze partie to: Partia Pracy, Apel Chrze?cija?sko-Demokratyczny oraz dwie partie liberalne: Demokraci'66 oraz Partia Ludowa na Rzecz Wolno?ci i Demokracji. W ostatnich latach du?? rol? na scenie politycznej Niderlandów odgrywa?a populistyczna partia Lista Pima Fortuyna - obecnie poparcie dla niej radykalnie zmala?o. Balkenende_Kwa?niewski_t?umacz_holenderski
  Od 2002 funkcj? szefa rz?du pe?ni Jan Peter Balkenende

J?zyk

J?zykiem urz?dowym jest j?zyk niderladzki, a we Fryzji od niedawna tak?e fryzyjski. Holendrzy ucz? si? od dziecka j?zyków obcych, bo maj? ?wiadomo??, ?e zasi?g ich rodzimego j?zyka jest niewielki. Zagadni?ty we w?asnym j?zyku Holender cz?sto po prostu odpowiada po angielsku. Tak?e znajomo?? francuskiego czy niemieckiego znacznie u?atwia Holendrom ?ycie.

Holendrzy kultywuj? rodzime dialekty. Jest ich mnóstwo. Bywa, ?e co miejscowo??, to dialekt. Ciekawe, ?e ludzie wykszta?ceni swobodnie pos?uguj? si? rodzimymi dialektami i ta umiej?tno?? wydaje im si? naturalna.

TURYSTYKA

Turystyka odgrywa dosy? du?? rol? w Holandii. W 1998 roku odwiedzi?o j? 6,2 mln turystów z zagranicy, którzy zatrzymali si? na jej terenie ?rednio 3,1 dnia. Najliczniej reprezentowani byli obywatele RFN, tury?ci z Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii i Luksemburga. Wp?ywy z turystki wynosz? ponad 4 mld dolarów USA.

Turystyczna baza noclegowa Holandii oferuje go?ciom bogaty zestaw mo?liwo?ci zakwaterowania. Tworz? je hotele, motele, pensjonaty, hotele turystyczne (Holland Tourist Hotels), czynne ca?y rok schroniska m?odzie?owe i liczne tereny campingowe (oko?o 2000). W podstawowej bazie noclegowej Holandia posiada oko?o 130 tysi?cy ?ó?ek, dalszych 100 tysi?cy miejsc znajduje si? w bazie uzupe?niaj?cej.

Holandia jest przede wszystkim niezwykle atrakcyjnym terenem turystyki krajoznawczej. Wiele miast holenderskich posiada bogate zespo?y zabytków architektonicznych. S? one dokumentem bogactwa Z?otego Wieku, kunsztu ówczesnych architektów oraz du?? atrakcj? turystyczn?.

Centrum mi?dzynarodowej turystyki jest Amsterdam, po?o?ony na wyspach spi?tych tysi?cem mostów przerzuconych nad licznymi kana?ami, co dodaje miastu szczególnego uroku. Amsterdam jest miastem pe?nym wspania?ych zabytków architektury (oko?o 4 tysi?ce budynków z XVI i XVII wieku), starych placów targowych i sk?adów, ci?gn?cych si? wzd?u? w?skich kana?ów w kierunku portu. Najwspanialszym zabytkiem tego miasta jest pa?ac królewski z wysok? na 56 metrów baszt?, zbudowany na 13 659 palach. Amsterdam jest równie? miastem wspania?ych muzeów (w sumie 50). Najwa?niejsze to Muzeum Pa?stwowe (Rijksmuzeum), gromadz?ce najwybitniejsze dzie?a malarzy holenderskich, zw?aszcza Rembrandta. Do ciekawych muzeów nale?? ponadto: Muzeum Miejskie, Muzeum van Gogha, Dom Rembrandta (Rembrandt Huis), Muzeum Sztuki Tropikalnej, Muzeum Morskie i unikalne Muzeum Kulinarne.

W pobli?u Amsterdamu do ciekawych miast nale?y Harlem (centrum uprawy kwiatów) oraz Edam i Zaandam.

Wielkim centrum zagranicznego ruchu turystycznego jest tak?e Rotterdam, drugie co do wielko?ci miasto Holandii, które w czasie drugiej wojny ?wiatowej zosta?o silnie zniszczone. Obok zabytków architektury i muzeów du?? atrakcj? miasta jest Euromast - konstrukcja 185-metrowej wysoko?ci, ze szczytu której roztacza si? widok w promieniu 30 km.

Niezwykle interesuj?cym miastem jest Haga. Posiada ona wiele zabytków architektury (np. kompleks Binenhofu) i niezwykle interesuj?cych muzeów (np. Muzeum Tortur, Królewski Gabinet Monet, Muzeum Lalek, Królewska Galeria Malarska). Wielk? atrakcj? jest Madurodam, kilkuhektarowy park, w którym skoncentrowano kopie najcenniejszych obiektów holenderskiej architektury, kana?ów, wiatraków, portów, statków itd. Madurodam nazywany jest Holandi? w ?upinie orzecha.

Wa?nymi o?rodkami krajoznawczymi turystyki s? tak?e: Utrecht, Groningen, Breda, Arnhem (miejsce krwawej bitwy aliantów z Niemcami, cmentarz polskich ?o?nierzy), Delft, Leiden. Tury?ci zagraniczni odwiedzaj? tak?e liczne i niezwykle interesuj?ce ma?e miasteczka holenderskie, rozsiane po ca?ym kraju. Przyk?adem takich ciekawych miasteczek mog? by?: Giethoorn, wiejska Wenecja, gdzie jedynym ?rodkiem komunikacji s? ?ódki, Stabhorst i Roufen - najs?ynniejsze w Holandii wsie, znane ze strojów ludowych i puryta?skich obyczajów.

Na terenie Holandii znalaz?y dobre warunki rozwoju funkcje wypoczynkowe. Koncentruj? si? one przede wszystkim na 250-kilometrowym odcinku wybrze?a holenderskiego i Ardenach. W strefie nadmorskiej, mi?dzynarodowe znaczenie posiadaj? k?pieliska Schveningen, Noordwijk aan Zee, Zandtvoort i Katwijk aan Zee, a na Wyspach Fryzyjskich: Hollum, West Terschelling i De Koog. W niektórych k?pieliskach (np. Zandtvoort) dodatkow? atrakcj? s? delfinaria.

GALERIA

holenderskie_miasto
holandia_t?umaczenia_kraków holandia_tulipany
holandia_ko?ció? holandia_wybrze?e_t?umacz
j?zyk_niederlandzki_tlumaczenia_kraków niderlandzki_wiatrak_t?umaczenia
t?umaczenia_kraków_holenderski_krajobraz

Zaufali nam

 • zaufali_nam1.png
 • zaufali_nam2.png
 • zaufali_nam3.png

 
menu strony
 

Nasi klienci

Tanie tlumaczenia Krakow

promocja biuro tlumaczen krakow

Kontakt


Ta strona u?ywa plików cookies. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na u?ywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przegl?darki. Co to są ciasteczka?