There are no translations available.

FRANCJA

francja_flaga

Oficjalnie Republika Francuska to pa?stwo, którego cz??? metropolitarna znajduje si? w Europie Zachodniej, posiadaj?ce tak?e zamorskie terytoria na innych kontynentach. Francja metropolitarna rozci?ga si? od Morza ?ródziemnego na po?udniu do kana?u La Manche i Morza Pó?nocnego na pó?nocy, oraz od Renu na wschodzie do Zatoki Biskajskiej na zachodzie. Francuzi cz?sto nazywaj? swój kraj l'Hexagone (sze?ciok?t) - pochodzi to od kszta?tu Francji metropolitarnej.

Francja graniczy z Belgi?, Luksemburgiem, Niemcami, Szwajcari?, W?ochami, Monakiem, Andor? i Hiszpani?. Terytoria zamorskie granicz? równie? z Brazyli?, Surinamem i Antylami Holenderskimi. Kraj jest tak?e po??czony z Wielk? Brytani? przez tunel pod La Manche.

Republika Francuska jest unitarnym pa?stwem demokratycznym, w którym wa?n? rol? odgrywa prezydent. Jest równie? szóstym najlepiej rozwini?tym krajem ?wiata. Najwa?niejsze idea?y Francji zawarte s? w Deklaracji Praw Cz?owieka i Obywatela. Kraj jest w gronie za?o?ycieli Unii Europejskiej. Ma najwi?ksz? powierzchni? spo?ród pa?stw wspólnoty. Francja jest tak?e cz?onkiem-za?o?ycielem Organizacji Narodów Zjednoczonych, wchodzi tak?e w sk?ad Frankofonii, G8 oraz Unii ?aci?skiej. Nale?y do Rady Bezpiecze?stwa ONZ, w której posiada prawo veta. Dzi?ki oko?o 75 milionom turystów ka?dego roku, Francja jest równie? popularnym kierunkiem wyjazdów wakacyjnych.

Nazwa "Francja" pochodzi od germa?skiego plemienia Franków, które zajmowa?o region po upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego. W otaczaj?cym Pary? regionie Īle-de-France powsta?o pa?stwo francuskie.

Ustrój polityczny Francji

Opiera si? na konstytucji Francji, która g?osi, ?e pa?stwo francuskie jest niepodzieln?, laick?, demokratyczn? oraz socjaln? republik?.
Obecnie prezydentem jest:

Jacques René Chirac (od 17 maja 1995 r.)

Chirac_francuski

Cz??? metropolitalna Francji dzieli si? na 22 regiony, 96 departamentów oraz oko?o 36 300 gmin. Ponadto wyró?nia si? departamenty i terytoria zamorskie oraz zamorskie zbiorowo?ci terytorialne.

francja_mapa
francja_mapa 2

Regiony Francji

 • Alzacja
 • Akwitania
 • Burgundia
 • Bretania
 • Centralny
 • Dolna Normandia
 • Franche-Comté
 • Górna Normandia
 • Īle-de-France
 • Korsyka
 • Kraj Loary
 • Langwedocja-Roussillon
 • Limousin
 • Lotaryngia
 • Midi-Pyrénées
 • Nord-Pas-de-Calais
 • Owernia
 • Pikardia
 • Poitou-Charentes
 • Prowansja-Alpy-Wybrze?e Lazurowe
 • Rodan-Alpy
 • Szampania-Ardeny

Obecny podzia? na departamenty zosta? wprowadzony w 1789 roku - podczas rewolucji francuskiej. Stworzono wówczas departamenty jako jednostki terytorialne na tyle ma?e, aby by?o mo?liwe w ci?gu jednego dnia dotarcie na koniu z najdalszego kra?ca departamentu do siedziby w?adz departamentu, za?atwienie sprawy w administracji i powrót do miejsca zamieszkania. Podzia? na departamenty zosta? skonstruowany w oderwaniu od wcze?niej istniej?cego podzia?u na prowincje równie? po to, aby zniszczy? poprzednie struktury w?adzy.

Po II wojnie ?wiatowej okaza?o si?, ?e departamenty s? zbyt s?abe gospodarczo i wymuszaj? nadmiern? centralizacj? w?adzy publicznej. Dlatego w latach 70. XX wieku stworzono dodatkowy szczebel administracji tzw. regions des programmes, sk?adaj?ce si? z kilku departamentów. Ich zadaniem by?a koordynacja polityki regionalnej. Na pocz?tku lat 80. XX wieku rozpocz?to proces decentralizacji administracji publicznej i mi?dzy innymi w 1982 roku powo?ano samorz?d terytorialny na szczeblu regionów oraz departamentów wyposa?ony w szerokie kompetencje.

Departamenty zamorskie

 • 971-Gwadelupa
 • 972-Martynika
 • 973-Gujana Francuska
 • 974-Reunion
 • 985-Majotta

Zbiorowo?ci zamorskie

 • Majotta
 • Polinezja Francuska
 • Wallis i Futuna
 • Nowa Kaledonia

Pozosta?e

 • Francuskie Terytoria Po?udniowe
 • Saint-Pierre i Miquelon

J?ZYK

J?zykiem urz?dowym we Francji jest francuski, pos?uguje si? nim znaczna wi?kszo?? mieszka?ców tego kraju, jednak poza nim istnieje wiele j?zyków regionalnych:

 • prowansalski - j?zykiem tym (obecnie uwa?anym za dialekt francuskiego) pos?uguje si? oko?o 2 mln ludzi w po?udniowej Francji (Prowansja, Delfinat, Langwedocja)
 • breto?ski - mówi nim zaledwie 1/3 z 1,5 milionowej populacji Breto?czyków zamieszkuj?cych p?w. Breto?ski w zachodniej Francji
 • alzacki - dialekt j?zyka niemieckiego, pos?uguj? si? nim germa?scy Alzatczycy zamieszkuj?cy Alzacj? we wschodniej Francji
 • baskijski - mówi nim kilkadziesi?t tysi?cy Basków zamieszkuj?cych prowincj? Bearn
 • katalo?ski - pos?uguje si? nim kilkadziesi?t tysi?cy Katalo?czyków zamieszkuj?cych prowincj? Roussillion w po?udniowej Francji, przy granicy z Hiszpani?
 • arabski - pos?uguje si? nim oko?o 3 mln imigrantów z Afryki Pó?nocnej, g?. w wi?kszych miastach oraz na lazurowym wybrze?u
 • flamandzki - mówi nim kilkadziesi?t tysi?cy ludzi pochodzenia niderlandzkiego, zamieszkuj?cych pó?nocn? Francj? (obszar Calais i Artois)

GALERIA

j?zyk_francuski_t?umaczenia_w_krakowie
Nigdzie we Francji nie ma tylu zamków, co w dolinie Loary mi?dzy Angers, Orlean'em a Chartres na po?udnie od Pary?a. Ponad 300 z nich ozdabia przepi?kne brzegi najd?u?szej rzeki Francji, wznosi si? w wielkich parkach i lasach lub rozsiada nad jej dop?ywami (g?ównie Indre, Vienne, Cher i Eure).
Przede wszystkim jednak plany zamków i umieszczenie w przestrzeni ?wiadcz? o ich ?redniowiecznym pochodzeniu. Plan jest nieregularny, bardziej przypomina zespó? budowli, liczne s? wie?e, baszty z barbakanami, fosy, chodniki strzelnicze z wykuszami wykorzystywanymi do lania smo?y. Zamek taki cz?sto stoi na wzgórzu, liczne s? te? elementy wertykalne (strome dachy, sterczyny, kominy).
t?umaczenia_francuski_zamek
Marsylia
lille
Lille
Strasburg
Strasburg- siedziba europarlamentu
Bordeaux
Bordeaux
Grenoble_biuro_t?umacze?
Grenoble
francuski_t?umaczenia
Lyon

Zaufali nam

 • zaufali_nam1.png
 • zaufali_nam2.png
 • zaufali_nam3.png

 
menu strony
 

Nasi klienci

Tanie tlumaczenia Krakow

promocja biuro tlumaczen krakow

Kontakt


Ta strona u?ywa plików cookies. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na u?ywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przegl?darki. Co to są ciasteczka?